En Kontrollansvarig enligt PBL, förkortat KA, ibland även benämnd certifierad kontrollansvarig, skall hjälpa byggherren att se till att alla kontroller görs som är nödvändiga för att kraven i bygglagstiftningen följs. Vid utförande av de flesta bygg-, rivnings- eller marklovpliktiga och anmälningspliktiga åtgärder skall det finnas kontrollansvariga. I plan- och bygglagens 10e kapitel regleras vad för krav som ställs på kontrollansvarig och vilka dennes uppgifter är.
De viktigaste kraven som ställs på en kontrollansvarig är att denne skall ha den kunskap, erfarenhet och lämplighet som behövs, samt att han eller hon har en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som skall kontrolleras.